بالاخره نتایج نهایی اومد ....
رشته پزشکی علوم پزشکی مشهد...نیم سال دوم با تعهد خدمت !